Niğde Dündarlı Belediyesi 1 memur alacak

Portakalkafa

Global Mod
Global Mod
Niğde Dündarlı Belediyesi 1 memur alacak
Niğde Dündarlı Belediye Başkanlığı’na memur alımı yapılacaktır.

DÜNDARLI BELEDİYE BAŞKANLIĞINA BİRİNCİ SEFER ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI

Dündarlı Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli Yönetimlere Birinci Kere Atanacaklara Dair İmtihan ve Atama Yönetmeliği kararlarına bakılırsa aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan çeşidi, KPSS taban puanı ve başka kaideleri taşımak kaydıyla, belirtilen boş takıma açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI

Belediyemizin üstte belirtilen boş olan memur takımı için yapılacak müracaatlarda uyulması gereken genel ve özel kurallar aşağıdadır.

1) MÜRACAAT GENEL ŞARTLARI

İlan edilen memur takımlarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ncı hususu ile 48 nci hususunun (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel kaidelere sahip olmaları gerekmektedir.

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53’üncü hususunda belirtilen mühletler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir hatadan dolayı bir yıl yahut daha fazla mühletle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı hatalar, Anayasal sisteme ve bu nizamın işleyişine karşı cürümler, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, cürümden kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama yahut kaçakçılık kabahatlerinden mahküm olmamak,

ç) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak yahut askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

d) nazaranvini devamlı yapmasına mani olabilecek akıl hastalığı yahut bedensel pürüzü bulunmamak,

e) İlan edilen takım için aranan öteki müracaat koşullarını taşımak,

2) BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR

a)
İlan edilen unvan için son olarak mezun olunan okul prestiji ile tahsil kuralını taşımak ve bu tahsille ilgili olarak, 2022 yılı KPSS imtihanına girmiş ve belirtilen minimum KPSS puanını almış olmak,

b) Daha evvel çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik yahut ahlaki niçinlerle çıkarılmış olmamak.

c) 13.10.1983 tarihindeki ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kararlarınca verilen en az (B) sınıfı şoför dokümanına sahip olmak.

3) MÜRACAAT ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

Başvuru sırasında
;

Müracaat Formu Kurumumuzdan yahut Belediyemiz www.dundarli.bel.tr internet adresinden temin edilecektir.

Başvuru formuna aşağıdaki evrakları ekleyecektir.

a) Nüfus cüzdanı aslı yahut Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,

b) Diploma yahut mezuniyet dokümanının aslı yahut noter onaylı örneği yahut e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet evrakı, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.)

c) Yabancı Okul Mezunları için Denklik Evrakının aslı yahut noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),

ç) KPSS Sonuç Evrakının ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı,

d) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı.

e) nazaranvini devamlı olarak yapmaya mahzur bir durumu olmadığına dair beyanı,

f) 2 adet biyometrik fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)

g) Sürücü dokümanının aslı yahut noter onaylı sureti (Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi Belediyemizce onaylanabilir.)

Belirtilen müracaat tarihlerinde elektronik ortamda yahut iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılan müracaatlarda fotokopisi gönderilen dokümanların aslının imtihan tarihine kadar Kurumumuza ibraz edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Kurumumuzca tasdik edilecektir.)

4- BAŞVURU YERİ, TARİHİ, FORMU VE SÜRESİ

a)
Başvuru esnasında istenen dokümanlar ile birlikte 07.03.2023 – 10.03.2023 tarihleri içinde mesai saatleri (Saat: 09.00-12.00 / 13.30-16.30) içerisinde şahsen, Cumhuriyet mah. Balcılar cad. Dündarlı Belediyesi/NİĞDE adresine,iadeli taahhütlü posta yoluyla Cumhuriyet mah. Balcılar cad. Dündarlı Belediyesi/NİĞDE adresine, müracaat yapabileceklerdir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)

b) Elektronik ortamda yapılan müracaatlara istenilen dokümanlar eklenerek, başvuru tarihleri içerisinde Belediyemizinwww.dundarli.bel.tr internet adresine gönderilebilecektir.

c) Eksik bilgi ve evraklarla yahut nitelikleri uygun olmadığı biçimde yapılan müracaatlar, Genel Müdürlüğümüzce değerlendirmeye alınmayacaktır.

d) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen mühlet içerisinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

5- MÜRACAATLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI

a)
T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının ahengi denetim edilmek suretiyle KPSS puanlarına nazaran sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş takım sayısının beş katı oranında aday kelamlı imtihana çağrılacaktır,

b) Sınava çağrılacak son sıradaki adayla tıpkı puana sahip olan öteki adaylarda imtihana çağrılacaktır. Kelamlı imtihana katılmaya hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile imtihan yeri ve vakti 13.03.2023 tarihinde Belediyemiz www.dundarli.bel.tr internet adresinden ilan edilecektir.

c) Başvurusu kabul edilip imtihana çağrılan adaylara, kimlik ayrıntıları ile imtihan yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” posta yolu ile gönderilecektir.

ç) Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara rastgele bir bildirimde bulunulmayacaktır.

d) İmtihan giriş evrakları imtihana girmeye hak kazanan adaylara müracaat formunun irtibat ayrıntıları kısmında belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Müracaat formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, yanılgılı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır.

e) Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler yahut postanın ulaşmamasından Belediyemiz sorumlu tutulmayacaktır.

f) Sınavagiriş evrakında yazılı tarih ve saatte imtihan yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

6- İMTİHAN YERİ, VAKTİ VE KONULARI

Dündarlı Belediyesi hizmet binasında (Dündarlı-Niğde) memur alımı için 17.03.2023 tarihinde kelamlı imtihan yapılacaktır. Kelamlı imtihan tıpkı gün ortasında bitirilemez ise sonraki günü devam edilecektir.

Sınava girmeye hak kazandığı biçimde, ilan edilen imtihan tarihinde imtihana katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, imtihan hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Sınav Hususları:

1-
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

2-Atatürk Prensipleri ve İnkılap Tarihi

3-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

4-Mahalli Yönetimler ile ilgili Temel Mevzuat bahisleri ile

Kadro unvanına ait mesleksel ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

7- İMTİHANIN KIYMETLENDİRİLMESİ VE İMTİHAN SONUÇLARINA İTİRAZ

Sınavda Değerlendirme
; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk Prensipleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli Yönetimler ile ilgili Temel Mevzuat bahislerinde 15’er puan, takım unvanına ait mesleksel ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. İmtihanda başarılı sayılmak için imtihan konseyi üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması koşuldur.

Adayların atamaya temel muvaffakiyet puanı; Belediye tarafınca yapılan kelamlı imtihan puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyenin internet adresinde ilan edilecektir.

Adayların atanmaya temel muvaffakiyet puanlarının tıpkı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek muvaffakiyet puanından başlamak üzere atama yapılacak takım sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyenin internet adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıyeten yazılı tebligat yapılacaktır.

Sınav Şurası; imtihan sonunda işçi alımı için ilana çıktığı takımlardan, muvaffakiyet puanlarını düşük bulduğu yahut kâfi bulmadığı takdirde imtihan duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiç birini alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve süreçler sırasında gerçeğe muhalif beyanda bulunduğu yahut rastgele bir biçimde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin imtihanları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu üzere durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu şahıslar hiç bir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına kabahat duyurusunda bulunulacaktır.

İmtihan neticelerina, muvaffakiyet listesinin Belediyemizin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün ortasında yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, imtihan heyeti tarafınca yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

İlan Olunur.
 
Üst